§ 1

Definicje

Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy.

Warunki pełnomocnictwa – niniejsze Warunki Pełnomocnictwa dotyczące odbioru towaru określające podstawowe zasady działania Pełnomocnika do odbioru Towaru ze Sklepu zamówionego przez Klienta przy użyciu Sklepu i dostarczeniu go pod wskazany przez Klienta adres.

Towar – oznacza rzecz ruchomą przedstawioną przez sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej sklepu, mogącą być przedmiotem obrotu pomiędzy sprzedawcą a klientem.

Sklep internetowy – oznacza serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, działający pod adresem internetowym kazimierskiewzgorza.pl/sklep/, za pośrednictwem którego klient może składać zamówienia.

Sklep stacjonarny – sklep w którym dokonywane są transakcje kupna sprzedaży i na który Winiarnia Kazimierskie Wzgórza Sp. z o. o. posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży pod adresem: Wylągi 35, 24-120 Kazimierz Dolny, (dalej „Sklep stacjonarny”), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) zezwolenie nr I /497 /B/364 / 2022 z dnia 27.04.2022 r. wydane przez Burmistrza Kazimierza Dolnego, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2012 r. poz.1356).

Sprzedawca – oznacza Winiarnia Kazimierskie Wzgórza Sp. z o.o.  z siedzibą w Wylągi 35, 24-120 Kazimierz Dolny, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000959561, REGON: 521450464, NIP: 7162835431, o kapitale zakładowym 5000 zł, który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.

Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach działania sklepu.

Pełnomocnik – osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu i dostarczeniu go na adres wskazany przez Klienta, na zasadach określonych w niniejszych Warunkach Pełnomocnictwa.

Zamówienie – oznacza oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawartą pomiędzy sprzedawcą a klientem, za pośrednictwem serwisu internetowego sklepu.

§ 2

Postanowienia ogólne

Warunki Pełnomocnictwa określają zasady udzielania pełnomocnictwa Pełnomocnikowi do odbioru ze Sklepu Towarów zamówionych przy użyciu serwisu internetowego kazimierskiewzgorza.pl/sklep/ i dostarczeniu go Klientowi pod wskazany przez niego adres.

Warunki Pełnomocnictwa stanowią dokument, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.)

Sklep internetowy, w którym można składać zamówienia przy użyciu serwisu internetowego kazimierskiewzgorza.pl/sklep/ prowadzony przez Sprzedawcę, stanowi odrębny od Pełnomocnika podmiot prawa. Pełnomocnik działa w imieniu i na rzecz Klienta w zakresie oznaczonym w treści pełnomocnictwa.

Warunki Pełnomocnictwa określają w szczególności zasady udzielania pełnomocnictwa i wydania Towaru Klientowi.

Pełnomocnik działa jedynie na rzecz Klienta, który ma ukończone 18 lat. W celu potwierdzenia pełnoletniości Klienta Pełnomocnik jest uprawniony do domagania się od Klienta przesłania drogą elektroniczną skanu lub okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Pełnomocnik nie wyda Towaru osobie, której zachowanie wskazuje, że jest nietrzeźwa.

Pełnomocnik nie zawiera Umowy sprzedaży Towaru.

Klient może uzyskać dostęp do treści Warunków pełnomocnictwa w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu internetowego kazimierskiewzgorza.pl/sklep/

Umowa sprzedaży Towaru zawierana i realizowana jest w sklepie  stacjonarnym znajdujących się: Wylągi 35, 24-120 Kazimierz Dolny

Sprzedawca, w miejscu prowadzenia sprzedaży tj. Sklep Stacjonarny  posiada ważne zezwolenie

Winiarnia Kazimierskie Wzgórza Sp. z o. o. posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży pod adresem: Wylągi 35, 24-120 Kazimierz Dolny, (dalej „Sklep”), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) zezwolenie nr I /497 /B/364 / 2022 z dnia 27.04.2022 r. wydane przez Burmistrza Kazimierza Dolnego, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2012 r. poz.1356).

Skorzystanie z usług Pełnomocnika wymaga:

  • złożenia Zamówienia za pośrednictwem serwisu internetowego kazimierskiewzgorza.pl/sklep/;

  • złożenia oświadczeń dotyczących akceptacji Warunków pełnomocnictwa oraz innych oświadczeń wskazanych w serwisie internetowym kazimierskiewzgorza.pl/sklep/;

  • podania wymaganych danych osobowych, niezbędnych do realizacji Zamówienia.

Klient upoważnia Pełnomocnika do przetwarzania swoich danych osobowych w celu realizacji pełnomocnictwa.

§ 3

Wykonanie Pełnomocnictwa

Wykonanie pełnomocnictwa przez Pełnomocnika polega na odbiorze Towaru od Sprzedającego oraz dostarczenia go pod wskazany przez Klienta adres.

W celu wykonania pełnomocnictwa Klient udziela pełnomocnictwa Pełnomocnikowi wybranemu spośród wskazanych w serwisie internetowym kazimierskiewzgorza.pl/sklep/ na etapie składania Zamówienia przy wyborze opcji dostawy. Pełnomocnikiem może być także Sprzedawca. W takiej sytuacji Klient oświadcza, że wyraża zgodę by Pełnomocnikiem była druga strona Umowy sprzedaży (tj. Sprzedawca) 

Pełnomocnik dostarczy nabyty Towar w uzgodniony z Klientem sposób. Koszty dostawy wraz z wynagrodzeniem Pełnomocnika wskazane są w serwisie internetowym kazimierskiewzgorza.pl/sklep/. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia, o ile Klient wybierze odbiór Towaru przez Pełnomocnika.

Pełnomocnik zrealizuje dostawę w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia odbioru na rzecz Klienta Towaru ze Sklepu.

§ 4

Wynagrodzenie Pełnomocnika

Wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu realizacji pełnomocnictwa podawana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym obejmuję podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne opłaty.

Wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika uzależniona jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i wskazana jest na stronie serwisu internetowego kazimierskiewzgorza.pl/sklep/. Dodatkowo zostanie wskazana podczas składania Zamówienia, o ile Klient wybierze opcje odbioru Towaru przez Pełnomocnika.

Klient uiszcza wynagrodzenie Pełnomocnika wraz z zapłatą ceny za nabywany w Sklepie Towar i według sposobów tam wskazanych i przez siebie wybranych.

Klient upoważnia Pełnomocnika do odbioru od Sprzedawcy przekazanego wynagrodzenia przysługującego Pełnomocnikowi.

§ 5

Prawo do odstąpienia

Klient ma prawo odstąpić od odbioru Towaru przez Pełnomocnika bez podania przyczyny do czasu dostarczenia do niego Towaru.

W przypadku odstąpienia od skorzystania z usług Pełnomocnika Towar może być wydany wyłącznie w Sklepie zaś Kupujący ma możliwość wyboru innego Pełnomocnika lub innego rodzaju dostawy wskazanego w serwisie internetowym kazimierskiewzgorza.pl/sklep/

Prawo odstąpienia wykonuje się̨ poprzez złożenie stosowanego oświadczenia Pełnomocnikowi na adres e-mail: sklep@kazimierskiewzgorza.pl lub w inny sposób nie budzący wątpliwości, że oświadczenie dotarło do adresata.

W przypadku odstąpienia do czasu wysłania Towaru do Klienta, Klientowi zostanie zwrócone pobrane wynagrodzenie Pełnomocnika. Zwrot nastąpi w ten sam sposób, w jaki nastąpiła zapłata.

§ 6

Postanowienia końcowe

Akceptując Warunki Pełnomocnictwa Klient wyraża zgodę̨ na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pełnomocnikiem, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sadom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pełnomocnikiem, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sadowi właściwemu ze względu na siedzibę Pełnomocnika.