Chwile warte wspomnień.

Informacje prawne

Informacje prawne

Cookies

Ciasteczka – informacje dotyczące urządzenia końcowego

1. Usługodawca przechowuje zapytania https kierowane do serwera.

2. W celu udoskonalenia funkcjonalności Usługodawca oświadcza, iż wykorzystuje pliki cookies. Własne pliki cookies będą wykorzystywane w celu:

– konfiguracji serwisu, tj. dostosowania zawartości stron do wcześniejszych działań podejmowanych przez użytkownika;

– realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych;

– prowadzenia analiz oraz monitoringu oglądalności;

– zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłego działania.

3. Zewnętrzne pliki cookies będą wykorzystywane w celu:

– prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika (remarketing, reklama kontekstowa);

-zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych do celów analitycznych oraz dla celów systemu marketing automation.

4. Na podstawie gromadzonych informacji Usługodawca może tworzyć statystyki. Statystyki tworzone są w sposób nie pozwalający na identyfikację poszczególnych Usługobiorców.

5. Każdy Usługobiorca, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę informacji o których mowa w ustępie 2, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm)

Polityka prywatności

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły Winnicy Kazimierskie Wzgórza Marek Rak, Bogumiła Rak Spółka Cywilna swoje dane osobowe, pragniemy zapewnić, że pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo. 

Aby zapewnić transparentność przetwarzania, przedstawiamy obowiązujące w Winnicy Kazimierskie Wzgórza Marek Rak, Bogumiła Rak  Spółka Cywilna  zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”). 

Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania jest WINNICA KAZIMIERSKIE WZGÓRZA MAREK RAK, BOGUMIŁA RAK  SPÓŁKA CYWILNA, REGON 382098589, NIP 9522191587, adres ul. Wylągi 35, 24-120 Kazimierz Dolny, woj. Lubelskie, dalej jako Administrator. 

Dane kontaktowe: e-mail: winnica@kazimierskiewzgórza.pl  telefon: +48 570 789 665.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z tym przetwarzaniem mogą się Państwo kontaktować na w/w adres lub e-mail. 

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych w poszczególnych celach są następujące:

 Cel przetwarzania danych Podstawy prawne Okres przetwarzania danych
Podjęcia działań przed zawarciem umowy, zawarcia oraz wykonania umowy z klientem lub kontrahentem art. 6 ust. 1 lit. b
(dot. klientów); art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(dot. osób współpracujących z Administratorem w imieniu klienta/kontrahenta)
Do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Klientem, a Administratorem, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa lub w celu dochodzenia roszczeń. 
Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej. art. 6 ust. 1 lit. c RODO  Przez czas do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (co do zasady przez 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego).
Rozpatrywanie skarg, wniosków i reklamacji. art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO

Potrzeba kontaktu z pracownikami /współpracownikami klientów w związku  z rozpatrywaniem skarg, wniosków i reklamacji.

Przez czas trwania umowy lub do czasu upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji
Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń. art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Przetwarzanie danych klientów  lub kontrahentów i ich pracowników /współpracowników w związku z ustaleniem, dochodzeniem i obroną roszczeń.

Przez czas do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających  z umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Przetwarzanie danych w ramach profilu Administratora na portalu społecznościowym Facebook. art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Dane są współadministrowane przez Administratora i portal Facebook. Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Prowadzenie bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portal Facebook, w tym komunikator Messenger, oraz prowadzenie innych działań marketingowych.

Jeżeli terminy przechowywania dokumentów wskazane w rubryce „Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej” są dłuższe od terminów właściwych dla dochodzenia ewentualnych roszczeń, stosuje się wskazane dłuższe terminy.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagających naszą działalność, usług IT, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Twoje dane mogą być również udostępnione bankom, dostawcą płatności oraz podmiotom świadczące usługi pocztowe i kurierskie. 

Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Pani/Panu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  • prawo do przenoszenia danych

Jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

  • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany 

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania). 

Czy musisz podawać Administratorowi swoje dane osobowe? 

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Administratora z wymogów prawa. Jeśli Twój pracodawca lub inny podmiot wskazał Cię jako osobę kontaktową w związku z zawarciem/realizacją umowy z Administratorem Twoje dane będą przetwarzane w zakresie ujawnionym przez ten podmiot (standardowo jest to imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail i nr telefonu). W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Regulamin

W przygotowaniu…

 

 

Formularz kontaktowy

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

1. Administratorem danych osobowych jest WINNICA KAZIMIERSKIE WZGÓRZA MAREK RAK, BOGUMIŁA RAK  SPÓŁKA CYWILNA, REGON 382098589, NIP 9522191587, adres ul. Wylągi 35, 24-120 Kazimierz Dolny, woj. lubelskie, adres e-mail: winnica@kazimierskiewzgórza.pl telefon: +48 570789665, dalej jako Administrator.

2. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować na w/w adres lub e-mail.

3. Administrator będzie przetwarzać podane w formularzu kontaktowym dane osobowe w celu realizacji uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu.:

a) podjęcia wszelkich czynności w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane przez Państwo
w formularzu kontaktowym,

b) archiwizacji;

4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie, podane w formularzu kontaktowym.

5. Dostęp do Państwa danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora – mogą mieć wyłącznie upoważnieni przez niego pracownicy i współpracownicy (jeżeli są) i tylko w niezbędnym zakresie.

6. Poza tym w związku z prowadzoną działalnością Administrator może ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:  podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na zlecenie Administratora m.in.: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym naszą działalność.

7. Państwa dane podane w formularzu kontaktowym będą przechowywane przez Administratora do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym.  Korespondencję usuwamy na bieżąco, ale część z niej również archiwizujemy, gdy uznajemy, że jest to niezbędne dla zabezpieczenia naszych interesów, w szczególności, gdy podejmujemy współpracę lub stwierdzamy, że korespondencja może być potrzebna
do ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń.

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; usunięcia danych osobowych; przenoszenia swoich danych osobowych, wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji tego celu.

[elfsight_click_to_call id="1"]

Skip to content